Rozvod manželství v České republice provádí vždy svým rozhodnutím soud (i u rozvodů lidově zvaných: „rozvod dohodou“). Soudní řízení o rozvod manželství se v České republice zásadně zahajuje na návrh, a to buď návrhem jednoho z manželů anebo společným návrhem obou manželů, navrhují-li rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství (tzv. nesporný rozvod, rozvod dohodou).

Nesporný rozvod aneb rozvod bez zjišťování příčin rozvratu umožňuje manželům důstojný rozchod, přičemž zároveň dochází k vyřešení právních následků tohoto těžkého životního kroku.

Předpoklady rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu jsou následující:

  1. manželé se shodnou na příčinách rozvratu manželství;
  2. manželství trvalo nejméně jeden rok;
  3. manželé spolu déle než šest měsíců nežijí (pojem společného soužití znamená společné sdílení svých zájmů, potřeb, radostí a problémů, v neposlední řadě i otázku intimního soužití – vzhledem k této skutečnosti můžou manželé ještě bydlet např. v jednom bytě, přesto spolu nežít a splňovat tento předpoklad);
  4. manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a opatrovnický soud jejich dohodu schválil;
  5. manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu (podpisy manželů na předmětné dohodě/předmětných dohodách musí být úředně ověřeny).

Soudní jednání o nesporném rozvodu pak je poměrně krátké a manželství bývá na prvním jednání rozvedeno (nicméně v případě, že mají manželé společné nezletilé děti, pak musí nejprve počkat, než opatrovnický soud schválí jejich dohodu o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, viz bod 4. výše).

V případech, že manželé nejsou schopní se domluvit na péči o nezletilé děti (mají-li je) a/nebo na vypořádání majetku nebo se dokonce nedohodnou na samotném rozvodu, pak lze dosáhnout rozvodu manželství ve sporném řízení (sporný rozvod, rozvod se zjišťováním příčin rozvratu manželství).

Mají-li manželé nezletilé děti, pak musí před samotným řízením o rozvodu manželství proběhnout soudní řízení ohledně úpravy poměrů nezletilých dětí. V němž se určí, kdo z manželů bude mít dítě v péči, styk druhého rodiče s dítětem, výše výživného, atp. Varianty péče jsou zejména péče jednoho rodiče jako výlučná péče či péče obou rodičů o dítě jako společná nebo střídavá péče. Nelze než upozornit, že předmětné řízení může být v některých případech časově velice náročné. Nicméně bez pravomocného rozhodnutí soudu ve věci péče o nezletilé děti soud manželství nerozvede.

Po nabytí právní moci rozhodnutí soudu ve věci péče o nezletilé děti (v případě, že manželé nemají nezletilé děti, pak tento krok odpadá), začíná samotné řízení o „sporném rozvodu“ (rozvodu se zjišťováním příčin rozvratu manželství). Soud k projednání věci nařídí jednání, na kterém vyslechne účastníky. Při předmětném jednání vede soud manžele k odstranění příčin rozvratu a usiluje o jejich smíření. V případě, že se podaří prokázat, že není možné soužití manželů obnovit, obvykle stačí jedno stání a manželství je rozvedené.

Byť soud manželství rozvede, už v tomto případě nijak neřeší otázku vypořádání společného majetku manželů (soud rozhoduje jenom o rozvodu manželství, o majetku manželů vůbec nejedná).

Nedohodnou-li se manželé o vypořádání společného majetku (před nebo po rozvodu), může každý z nich navrhnout, aby rozhodl soud. O vypořádání rozhoduje soud podle stavu, kdy nastaly účinky zániku společného jmění (tj. ke dni rozvodu).

Nedojde-li však do tří let od rozvodu manželství k vypořádání společného majetku (dohodou či rozhodnutím soudu), pak platí, že se bývalí manželé vypořádali tak, že

  1. hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
  2. ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou manželů; jejich podíly jsou stejné,
  3. ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma manželům; jejich podíly jsou stejné.

Imrich Bodor, advokátní koncipient

Rabas, advokáti s.r.o.

www.rabas-advokati.cz