Novela zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), která vstoupila v platnost dnem 1.6.2019, přinesla do insolvenčního práva (mimo jiné) zkrácenou variantu oddlužení.

Toto oddlužení umožní za splnění zákonných podmínek zkrátit celý proces oddlužení z původních pěti let na tři roky. Při této zkrácené variantě je z pohledu zákona oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže dlužník v době tří let od schválení oddlužení soudem splatí svým nezajištěným věřitelům alespoň šedesát procent jejich pohledávek.

Pro osoby pobírajících starobní důchod (jedná se o osoby, kterým vznikl nárok na starobní důchod před schválením oddlužení a tento nárok musí trvat po celou dobu schváleného oddlužení) a osoby invalidní ve druhém a třetím stupni, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno ve zkrácené variantě popsané v předchozím odstavci s tím, že pro ně neplatí podmínka splatit v uvedeném období alespoň šedesát procent dluhů, ale postačí, když v průběhu předmětných tří let uhradí alespoň odměnu insolvenčního správce + věřitelům částku rovnající se odměně insolvenčního správce (v případě dlužníka bez vyživovací povinnosti může uvedená částka činit 2.178,- Kč).

Imrich Bodor, advokátní koncipient

Rabas, advokáti s.r.o.

https://www.rabas-advokati.cz/