Podmínky pro společný vstup manželů do oddlužení v rámci insolvence jsou stejné jako podmínky pro vstup jednotlivce do oddlužení.

Manželé musí pro splnění podmínek oddlužení:

  • mít společné dluhy;
  • mít nejméně dva věřitele;
  • být dlouhodobě neschopni platit své závazky;
  • být schopní hradit v oddlužení alespoň částku ve výši 3 268 Kč (předmětná částka je tvořená součtem odměny insolvenčního správce ve výši 1634,- Kč a minimální částky hrazené věřitelům ve výši 1634,- Kč);
  • sledovat poctivý záměr a musí být odpovědní k plnění povinností;
  • ke dni podání návrhu na oddlužení musí být prokazatelně v manželském svazku.

Společný návrh manželů na povolení oddlužení musí obsahovat výslovné prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů; podpisy obou manželů u tohoto prohlášení musí být úředně ověřeny.

Manželé můžou do oddlužení vstoupit i každý zvlášť, nicméně, pak musí každý z nich sám za sebe splnit podmínky pro oddlužení.

V případě, že se manželé rozhodnou oddlužit samostatně, počítají se jejich závazky dvakrát, a to z důvodu, že každý z manželů je zodpovědný za celou dlužnou částku v plném rozsahu.

 

Imrich Bodor, advokátní koncipient

Rabas, advokáti s.r.o.