V posledních letech se objevila řada poměrně specifických sporů mezi jednou nejmenovanou Městskou částí a bytovými družstvy ohledně úhrady obvyklých nákladů na údržbu a obnovu nebytových prostor.

Jde o situaci, kdy daná Městská část v rámci prodeje bytového domu vůči bytovému družstvu si nechala zřídit ve svůj prospěch věcné břemeno k nebytovému prostoru v domě. Na základě toho Městská část či její nájemce nebytový prostor užívá, avšak Městská část odmítá hradit bytovému družstvu jako vlastníkovi domu náklady na obvyklou údržbu a obnovu nebytového prostoru, včetně jejího podílu připadajícího na údržbu a obnovu společných částí domu.

Městská část se tak chová v rozporu s právem a přivádí tím bytová družstva do finančně značně svízelné situace. Bytová družstva kvůli chybějícím peněžním prostředkům od Městské části nejsou schopna řádně provádět finančně náročnější opravy domu, nebo jsou pak nucena si na ně brát úvěr.

Ve prospěch bytových družstev hovoří jasně ustanovení § 1288 občanského zákoníku, podle něj „poživatel udržuje věc ve stavu, v jakém ji převzal, a hradí obvyklé udržovací náklady na věc včetně její obnovy a obvyklého pojištění proti škodám“. V této věci existuje také obsáhlá judikatura Nejvyššího soudu ČR, podle níž oprávněný z věcného břemene se má podílet nejen na úhradě obvyklých udržovacích nákladů vynaložených vlastníkem domu přímo v nebytovém prostoru, ale i v rámci společných částí domu.

Nelze proto, Městská část odmítala např. úhradu poměrného podílu na nákladech na opravu střechy či stoupaček, s poukazem na to, že užívá jen samotný nebytový prostor. Pokud jde o prostory, které kvůli své reálné nedělitelnosti slouží všem osobám užívajícím dům, pak i Městská část musí poměrně přispět na jejich údržbu a obnovu.

Z praxe je nám známo, že mimosoudní jednání u nám známých bytových družstev (našich klientů) nevedlo k dohodě s Městskou částí a ze strany družstev bylo potřeba přistoupit k vymáhání soudní cestou, kdy soud dal bytovým družstvům za pravdu. Do budoucna lze jen přát i dalším bytovým družstvům, aby se nebály hájit svá práva i soudní cestou a získaly tak peněžní prostředky k opravě svého domu, které jim od Městské části náleží.

JUDr. et Bc. Pavlína Raszková
Advokátka