Rozvod manželství je v dnešní době poměrně běžná věc, končí jím až polovina všech manželství. Pokud mají manželé nezletilé dítě, je třeba nejprve upravit poměry k nezletilému dítěti, tedy vyřešit, který z rodičů bude mít nezletilé dítě svěřeno do péče, a stanovit vyživovací povinnost. Za určitých podmínek lze dítě svěřit rovněž do střídavé či společné péče rodičů. O tomto je vedeno samostatné soudní řízení zahájené na návrh jednoho z rodičů, a dokud v něm není rozhodnuto, soud manželství nerozvede. Při rozhodování o úpravě poměrů k nezletilému dítěti soud rozhoduje podle zájmu dítěte, přičemž zájmy dítěte v tomto řízení chrání opatrovník, který je ustanoven soudem a zpravidla jím bývá obec / městská část, přičemž prakticky jde o pracovníka úřadu dané obce /městské části.

Manželství může být rozvedeno, pokud je soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. V praktickém životě to může být například, že spolu manželé nežijí, přičemž podle občanského zákoníku to znamená, že společně nesdílejí své zájmy, potřeby, radosti, problémy, nemluví spolu, nesdílejí společnou lóži, byť spolu třeba i nadále bydlí.

Existují speciální důvody, pro které soud manželství nerozvede i přesto, že je soužití manželů rozvráceno. Tyto důvody jsou: 1) rozvod je v rozporu se zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjišťuje rovněž dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu a 2) rozvod je v rozporu se zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže spolu manželé již nežijí alespoň po dobu tří let.

Existují dva typy rozvodů, a to tzv. sporný a tzv. nesporný. Oba typy mají společné soudní řízení, které se zahajuje na návrh manžela, přičemž na rozdíl od soudního řízení týkajícího se výchovy a výživy nezletilých dětí, se zde musí uhradit soudní poplatek.

Tzv. nesporný rozvod má poměrně hladký průběh, jeho předpokladem je, že oba manželé s rozvodem souhlasí a domluví se na všem podstatném (úprava poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu, úprava majetkových poměrů manželů, bydlení a popř. výživného pro dobu po rozvodu), ke dni zahájení řízení o rozvod manželství trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí. Dohody vyžadují písemnou formu, přičemž na jejich sepis jsou kladeny určité požadavky, proto doporučujeme poradit se s advokátem, aby měl rozvod opravdu co nejhladší průběh.

Tzv. sporný rozvod je typický v situaci, kdy jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, manželé nejsou schopni se dohodnout na majetkovém vypořádání či úpravě poměrů k nezletilým dětem. Soud, který rozhoduje o rozvodu, zjišťuje existenci rozvratu a jeho příčiny. Tyto rozvody bývají velmi psychicky náročné, proto nezbývá než doporučit poradit se s advokátem, který je schopen si udržet nadhled a pomůže Vám projít touto náročnou životní etapou.

JUDr. Ivana Němcová
advokátka