Mnoho lidí vlastní určitou nemovitost a přemýšlí, jak ji nejvhodněji převést svým dětem či jiným příbuzným. Ať už chcete takto usnadnit svým potomkům začátek jejich samostatného života, či chcete rozdělit spravedlivě svůj majetek svým dětem, nebo Vás k tomu vedou jiné důvody, a zároveň chcete vše provést hladce a s co nejmenšími náklady, řešením pro Vás je darovací smlouva.

Pokud darování probíhá mezi příbuznými v linii přímé a v určitých případech i v linii vedlejší (sourozenci, strýc, teta, synovec, neteř, manžel, manžel dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžel rodičů), nebo je nemovitost darována osobou, se kterou obdarovaný žil nejméně po dobu jednoho roku před darováním ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobou odkázán výživou, je darování osvobozeno od daně z příjmů. Obdarovaný, kterému vznikl příjem v podobě nemovitosti, nemusí na daň z příjmů nic platit. Pokud darování probíhá mezi jinými osobami než shora uvedenými, osvobození od daně z příjmů se na ně nevztahuje a v tomto případě musí obdarovaný uhradit daň z příjmů, což se může poměrně prodražit.

Předpokladem řádného darovaní nemovitosti, je platná darovací smlouva. Darovací smlouva musí být sepsána písemně, přičemž v ní musí být řádně identifikováni její účastníci (dárce a obdarovaný) a zcela přesně vymezena darovaná nemovitost (pokud jich je více, nesmí se na žádnou z nich zapomenout), dále zde musí být uvedeno, že jde o bezúplatný převod. Ač se na první pohled zdá, že jde o jednoduchou záležitost, je lepší poradit se s advokátem, neboť například i drobná chyba v identifikaci nemovitosti, může způsobit, že k darování vůbec nedojde, nebo sice dojde, ale s časovou prodlevou a vyššími náklady.

Určité náklady s darovací smlouvou spojeny jsou. Podpis všech účastníků na darovací smlouvě musí být úředně ověřen. Spolu s darovací smlouvou je nutno sepsat a podepsat také tzv. návrh na vklad, který se společně s darovací smlouvou podá na příslušný katastrální úřad. Řízení u katastrálního úřadu je zpoplatněno. Obdarovaný nabývá nemovitost do svého vlastnictví až provedením vkladu vlastnického práva k nemovitosti v jeho prospěch do katastru nemovitostí, tedy nikoli podpisem darovací smlouvy.

Pokud by se k Vám obdarovaný zachoval nevděčně (jestliže obdarovaný ublíží dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy), a neprominete-li to obdarovanému, můžete od darovací smlouvy pro nevděk odstoupit. Pokud jste již nemovitost obdarovanému odevzdali, máte právo požadovat vydání celé této nemovitosti a není-li to možné, zaplacení její obvyklé ceny. Odvolání daru má svá pravidla a právo dar odvolat je časově omezeno, proto pokud byste o odvolání daru uvažovali, je vhodné se co nejdříve po nevděčném chování obdarovaného obrátit na advokáta.

JUDr. Ivana Němcová
advokátka