Máte nezletilé dítě v péči a druhý rodič Vám neplatí výživné? Pokud se rodiče o výživném nedohodnou, rozhoduje o výši výživného soud. Soud při určování výše výživného zkoumá odůvodněné potřeby nezletilého dítěte a jeho majetkové poměry a dále schopnosti, možnosti a majetkové poměry rodiče, který má výživné platit, přičemž přihlíží k tomu, zda tento povinný rodič o nezletilé dítě pečuje a k míře, v jaké tak činí. Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného rodiče soud rovněž zkoumá, zda se rodič nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání (výdělečné činnosti) či majetkového prospěchu, popřípadě, zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika. Soud bude rovněž zkoumat Vaše schopnosti, možnosti a majetkové poměry. Soud se dále při rozhodování o výživném řídí pravidlem, že životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů.

Řízení o výživném probíhá u okresního soudu určeného podle bydliště nezletilého dítěte. Podání návrhu na určení výživného není zpoplatněno. Návrh musí splňovat zákonem stanovené náležitosti a musí k němu být přiloženy určité dokumenty. Soud postupuje v zájmu nezletilého dítěte, přičemž zájmy dítěte v tomto řízení chrání také opatrovník, který je ustanoven soudem a zpravidla jím bývá obec / městská část (prakticky jde o pracovníka úřadu dané obce /městské části). Plnění výživného stanoví soud v pravidelných dávkách. Pravidelná dávka výživného je zpravidla splatná na měsíc dopředu. Výživné pro nezletilé dítě lze přiznat i zpětně, a to nejdéle za dobu tří let předcházejících den, kdy bylo zahájeno soudní řízení o výživném (den, kdy byl na příslušný soud podán návrh na určení výživného). Výživné není tímto způsobem stanoveno „jednou pro vždy“. Změní-li se poměry (například dítě nastupuje do základní školy, na střední školu, změní se zdravotní stav dítěte), lze opět podat návrh na stanovení jiné výše výživného.

Máte o výživném rozhodnuto soudem, a přesto druhý rodič neplatí, co mu ukládá rozsudek soudu? Výživné můžete vymáhat prostřednictvím exekutora. Exekutor ve věci začne konat na základě exekučního návrhu, který není nijak zpoplatněn. I tento návrh musí splňovat zákonem stanovené náležitosti a musí k němu být připojeny určité dokumenty. Exekuce na výživné je v některých ohledech specifická (oproti exekucím na jiná peněžitá plnění), například exekutor nemůže po rodiči, který se domáhá úhrady výživného (oprávněném), požadovat složení přiměřené zálohy na náklady exekuce, exekuce může být vykonána také pozastavením řidičského oprávnění neplatícího rodiče, takže po dobu pozastavení řidičského oprávnění nesmí neplatící rodič řídit motorová vozidla. Výživné patří mezi přednostní pohledávky. To znamená, že pokud by povinný měl ještě další dluhy, bude nejprve před nimi uspokojováno výživné. Pokud ovšem víte, že povinný rodič je nemajetný, postupujte obezřetně, neboť by mohlo dojít k zastavení exekučního řízení pro nemajetnost povinného a v tomto případě byste mohli hadit náklady exekuce.

Neplnění vyživovací povinnosti může naplnit znaky trestného činu zanedbání povinné výživy, kterého se dopustí ten, kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, za což může být mimo jiné potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Přísnější sazba je stanovena pro případ, že se povinný úmyslně vyhýbá plnění své zákonné povinnosti vyživovat jiného po dobu delší čtyři měsíce, a to odnětí svobody až na dvě léta. Ještě přísněji může být potrestán ten, kdo popsaným jednáním vydá nezletilé dítě nebezpečí nouze. Účinným opatřením v rámci trestního řízení je tzv. účinná lítost. Neplatící rodič projeví účinnou lítost tak, že uhradí dlužné výživné dříve, než soud prvního stupně počne vyhlašovat rozsudek. Pokud neplacení výživného nezpůsobilo trvale nepříznivé následky, zaniká touto úhradou trestní odpovědnost neplatícího rodiče.

Chcete-li mít jistotu, že vše bude sepsáno správně a podáno s příslušnými dokumenty, můžete se na nás obrátit a my Vás se vším pomůžeme.

JUDr. Ivana Němcová
advokátka