Na internetu, v novinách i jinde je k nalezení spousta inzerátů typu „půjčka na směnku hotově rychle“, „nebankovní půjčky na směnku ihned“, „soukromá půjčka na směnku ihned“. Víte ale, co vše s sebou podpis směnky přináší? Jaká rizika jsou s ním spojena?

Nejprve krátce ke směnce, která musí podle zákona splňovat řadu formálních náležitostí. Směnka musí být písemná, lze ji sepsat rukou i na počítači, často se používají předtištěné formuláře. Zpravidla bude směnka sepsána na papíře, nicméně i jiný podklad nepůsobí neplatnost směnky, pokud jsou splněny všechny zákonné náležitosti. Směnka tedy může být klidně napsána na stole, pivním tácku, dřevěné krabici apod.

K zajištění půjček se nejčastěji používá tzv. směnka vlastní, ve které se výstavce (dlužník = ten, kdo si půjčuje peníze a podepisuje směnku) zaváže osobě uvedené na směnce (tomu, kdo peníze půjčuje) zaplatit určitou peněžitou sumu ve stanovené době. Směnka vlastní obsahuje označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je listina sepsána, dále bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu, údaj splatnosti, údaj místa, kde má být placeno, jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno, datum a místo vystavení směnky a podpis výstavce, který musí být napsán vlastní rukou a umístěn pod textem směnky. Pokud chybí některý z uvedených údajů, nemusí to ještě znamenat neplatnost směnky.

Podpis na směnce je nutno vždy velmi pečlivě uvážit. V případě, že nedojde k úhradě dluhu ve stanovené době, může se majitel směnky (osoba, které má být podle směnky plněno) obrátit na soud s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. Řízení o nárocích ze směnky je odlišné od ostatních soudních řízení. Jeho cílem je dát žalobci do ruky rychle vykonatelný titul (směnečný platební rozkaz), na jehož základě lze vést exekuci. K vydání směnečného platebního rozkazu je potřeba pouze originál směnky, kterou soud přezkoumá, zda splňuje všechny náležitosti a pokud ano vydá bez jednání směnečný platební rozkaz, ve kterém uloží povinnost uhradit směnečnou sumu, zpravidla také úroky z prodlení, směnečnou odměnu a náhradu nákladů řízení (čímž se může podstatně zvýšit dlužná částka), a to do patnácti dnů od doručení směnečného platebního rozkazu. Soud před vydáním směnečného platebního rozkazu vůbec nezkoumá závazek, k jehož zajištění byla směnka vystavena, ani nic dalšího, zajímá ho pouze směnka.

Proti směnečnému platebnímu rozkazu je možno podat námitky v krátké lhůtě patnácti dnů od doručení směnečného platebního rozkazu. V soudní praxi se vyvinul dosti formalistický přístup, kdy námitky jsou posuzovány velmi přísně a jsou na ně kladeny nemalé nároky. Východiskem je to, že v námitkách musí být uvedeno vše, co se proti vydanému směnečnému platebnímu rozkazu namítá. Sepis námitek je natolik složitý, že nezbývá než doporučit obrátit se ihned po doručení směnečného platebního rozkazu na advokáta. K projednání námitek a rozhodnutí o tom, zda bude směnečný platební rozkaz zrušen, či ponechán v platnosti, nařídí soud jednání.

Nejsou-li včas podány námitky či po projednání námitek dospěje soud k závěru, že se směnečný platební rozkaz ponechává v platnosti, má věřitel k dispozici tzv. exekuční titul, na základě kterého může být vedeno exekuční řízení proti dlužníkovi a postižen jeho majetek. Poměrně snadno a rychle se může stát, že přijdete o střechu nad hlavou.

Závěrem doporučujeme vždy se podrobně seznámit s jakoukoli písemností před tím, než ji podepíšete. Nikdy nepodepisujte prázdné listy papíru, neboť tyto mohou být zneužity. Velmi snadno lze z prázdného papíru vytvořit například směnku.

JUDr. Ivana Němcová
advokátka