V naší právní praxi poměrně často dostáváme dotazy na možnosti ochrany jednoho z manželů proti dluhům marnotratného manžela. Tento příspěvek se proto bude snažit v kostce popsat jednotlivé možnosti.

Nezodpovědnému chování jednoho z manželů ke společnému jmění se může druhý z manželů bránit zúžením společného jmění. Předmětné zúžení ochrání majetek do budoucna, a to ode dne, kdy k zúžení společného jmění dojde.
Zákon umožňuje zúžit společné jmění dvěma způsoby, a to buď smlouvou nebo rozhodnutím soudu.
Smlouva, tzv. „Smlouva o manželském majetkovém režimu“, vyžaduje formu notářského zápisu. K jejímu uzavření je nezbytná vůle obou manželů ji uzavřít. Uvedená smlouva působí toliko vůči osobám, kterým je její obsah znám, přičemž ji lze (na žádost manželů nebo je-li to ve smlouvě ujednáno) nechat zapsat do veřejného seznamu, tzv. Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou České republiky – smlouva zapsaná v seznamu pak působí vůči všem osobám, a to i tehdy, pokud obsah smlouvy neznají. Vzhledem k uvedenému nelze než zápis smlouvy do seznamu doporučit. Výše odměny notáře za sepis předmětného notářského zápisu se určuje dle vyhlášky v procentech z hodnoty majetku, kterého se smlouva týká, vždy však bude činit nejméně 1.000,- Kč. Předmětnou smlouvu o manželském majetkovém režimu lze uzavřít i před uzavřením manželství (tzv. předmanželskou smlouvu) a zvolit si (mimo jiné) režim, kdy během trvání manželství manželé hospodaří každý se svým výlučným majetkem.
Rozhodnutím soudu se společné jmění zužuje v případech, kdy nezodpovědný manžel není ochoten uzavřít výše popsanou smlouvu. Druhý manžel (je-li pro to závažný důvod) může soudu navrhnout, ať soud společné jmění zruší nebo zúží jeho stávající rozsah. Závažným důvodem je mj. vždy skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu, že manžela lze považovat za marnotratného, jakož i to, že manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika. Jako závažný důvod může být shledáno také to, že manžel začal podnikat nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby.

Imrich Bodor, advokátní koncipient