Pronajímatel může vypovědět nájem (a to jak nájem uzavřený na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou) v tříměsíční výpovědní době,

  1. poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu (konkrétní povinnosti nájemce sám zákon nespecifikuje, může se jednat např. o neplacení nájemného a úhrady za služby za alespoň dva měsíce),
  2. je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
  3. má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
  4. je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu (sám zákon jiné „závažné důvody pro výpověď“ nespecifikuje, mohlo by se však jednat např. o případ, kdy nájemce přijme do své domácnosti nového člena, nicméně tuto skutečnost neoznámí pronajímateli, a to ani do dvou měsíců poté, co změna nastala).

Nájem na dobu neurčitou může pronajímatel vypovědět v tříměsíční výpovědní době i v případě, že

  1. má být byt užíván pronajímatelem nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,
  2. potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

Vypoví-li pronajímatel nájem z výše specifikovaných důvodů, musí předmětné výpovědní důvody uvést ve výpovědi.

Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu. Jedná se zejména o případy, kdy nájemce nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno. V takovýchto případech musí pronajímatel před doručením výpovědi vyzvat nájemcem, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav. V následné výpovědí musí pronajímatel uvést, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti. Nevyzve-li pronajímatel před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav nebo neuvede-li ve své výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, k výpovědi se nepřihlíží.

Imrich Bodor, advokátní koncipient

Rabas, advokáti s.r.o.

www.rabas-advokati.cz/kontakt