Novela exekučního řádu, která nabyla účinnosti k 1. lednu 2013, zavedla (mimo jiné) i výslovnou úpravu spojování exekučních řízení. V našem příspěvku si popíšeme možnosti spojování více exekučních řízení do jednoho v případech exekucí zahájených po nabytí účinností předmětné novely a v případech exekucí zahájených před nabytí její účinnosti.

U exekucí zahájených od 1.1.2013 umožňuje přímo exekuční řád spojování více exekučních řízení do jednoho, a to buď automaticky ze zákona nebo na návrh povinného na spojení exekucí.

Ke spojení exekucí ze zákona (§ 37 odst. 3 exekučního  řádu) dochází automaticky u každého dalšího exekučního řízení zahájeného týmž oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce. Nová exekuce se spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu na nařízení nové exekuce.

V zájmu hospodárnosti řízení může pověřený soudní exekutor takto sloučenou věc následně (usnesením) vyloučit k samostatnému řízení. Ke spojení exekučních řízení dochází automaticky, aniž by v daném případě bylo nutné vydat usnesení o spojení daných exekučních řízení.

Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení (§ 37 odst. 4 a 5 exekučního řádu).

Podmínky jsou tyto:

  1. a) oprávněným je osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhaného dluhu, nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena ze zákona,
  2. b) předmětem jednotlivých spojovaných řízení je vymožení peněžitého plnění do 10.000,- Kč a
  3. c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení.

V usnesení o spojení exekuční soud určí, který exekutor řízení povede. Exekutorovi, který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů, o níž soud rozhodne v usnesení o spojení. V zájmu hospodárnosti však exekuční soud řízení nespojí, vyžaduje-li to stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí.

U exekucí zahájených před 1.1.2013 je možno spojit exekuce přiměřeně podle § 112 občanského soudního řádu. Podle § 112 občanského soudního řádu může soud v případě zájmu hospodárnosti řízení spojit ke společnému řízení věci, které byly u něho zahájeny a skutkově spolu souvisí nebo se týkají týchž účastníků. Jsou-li v návrhu na zahájení řízení uvedeny věci, které se ke spojení nehodí, nebo odpadnou-li důvody, pro které byly věci soudem spojeny, může soud některou věc vyloučit k samostatnému řízení.

O případném spojení exekučních řízení ve fázi do vydání usnesení o nařízení exekuce rozhoduje exekuční soud. Ve stádiu po vydání usnesení o nařízení exekuce a jeho doručení pověřenému soudnímu exekutorovi však již o případném spojení exekučních řízení nerozhoduje exekuční soud, nýbrž pověřený soudní exekutor.

Pavlína Raszková, advokátka