Vzhledem k blížící se době letních dovolených se v následující sérií příspěvků zaměříme na smlouvu o zájezdu z pohledu zákazníka. V tomto prvním příspěvku se zaměříme na náležitosti smlouvy o zájezdu a potvrzení o zájezdu.

Zákon (konkrétně občanský zákoník) definuje smlouvu o zájezdu, jako smlouvu, kterou se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený soubor služeb cestovního ruchu (zájezd) a zákazník se zavazuje zaplatit souhrnnou cenu. Zákon nevyžaduje, aby byla předmětná smlouva uzavřená písemně, pořadatel je však povinen zákazníkovi vydat při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření písemný doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu). Spolu s potvrzením o zájezdu vydá pořadatel zákazníkovi doklad o svém pojištění vystavený pojistitelem. V případech kdy je smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené pro potvrzení o zájezdu. Je-li uzavřená smlouva o zájezdu i vydáno potvrzení o zájezdu a liší-li se údaje v nich obsažené, může se zákazník dovolat toho, co je pro něho výhodnější. Pořadatel je povinen uvést v potvrzení o zájezdu následující údaje:

  1. označení smluvních stran,
  2. vymezení zájezdu alespoň uvedením času jeho zahájení a ukončení a všech služeb cestovního ruchu zahrnutých do ceny zájezdu, jakož i místa jejich poskytnutí a doby jejich trvání (předal-li pořadatel zákazníkovi katalog, který obsahuje všechny tyto údaje, může pořadatel v potvrzení o zájezdu jen odkázat na číslo nebo jiné označení zájezdu v katalogu),
  3. údaj o ceně zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy, jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny,
  4. označení způsobu, jakým má zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti pořadatele včetně údaje o lhůtě, ve které může své právo uplatnit, a
  5. výši odstupného, které zákazník pořadateli uhradí, v případech stanovených v § 2536 občanského zákoníku (jedná se zejména o výši odstupného v případech kdy zákazník od smlouvy odstoupí z jiného důvodu, než je porušení povinnosti pořadatele a v případech kdy pořadatel odstoupí od smlouvy pro porušení povinnosti zákazníka).

Pořadatel je dále povinen v potvrzení o zájezdu uvést, zahrnuje-li zájezd

  1. další služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaj o počtu a výši plateb za tyto služby,
  2. ubytování, údaj o poloze, turistické kategorii, stupni vybavenosti, hlavních charakteristických znacích a souladu s právními předpisy příslušného státu,
  3. dopravu, údaj o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase cesty, a
  4. stravování, údaj o jeho způsobu a rozsahu.

V případech, kdy pořadatel podmiňuje uskutečnění zájezdu dosažením určitého počtu zákazníků, je povinen tuto podmínku výslovně uvést v potvrzení o zájezdu výslovně i se lhůtou, v níž musí zákazníkovi nejpozději oznámit zrušení zájezdu proto, že určeného počtu zákazníků nebylo dosaženo.

Jsou-li důvody pro určení podmínek, které musí účastník zájezdu splňovat, uvede pořadatel v potvrzení o zájezdu, o jaké podmínky se jedná, a je-li toho třeba, uvede i lhůtu, ve které zákazník může oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba.

Imrich Bodor, advokátní koncipient

Rabas, advokáti s.r.o.