V minulém příspěvku jsme věnovali zákonným náležitostem smlouvy o zájezdu a potvrzení o zájezdu. V dnešním příspěvku si zodpovíme otázky týkající se zvyšování ceny zájezdu, pomoci v nesnázích a reklamace vad zájezdu.

Pořadatel zájezdu může jednostranně zvýšit cenu zájezdu jen, zvýší-li se do jedenadvacátého dne před sjednaným okamžikem zahájení zájezdu

  1. a) cena za dopravu včetně cen pohonných hmot,
  2. b) platby spojené s dopravou, jako jsou letištní, přístavní či jiné poplatky zahrnuté v ceně zájezdu, nebo
  3. c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %.

Právo na zvýšení musí být sjednáno ve smlouvě o zájezdu společně s přesně určeným způsobem výpočtu zvýšení ceny.

Odešle-li pořadatel oznámení o zvýšení ceny zákazníkovi později než dvacátý první den před zahájením zájezdu, nemá zvýšení ceny právní účinky.

Dojde-li po zahájení zájezdu k mimořádným okolnostem, v důsledku kterých se zákazník ocitne v nesnázích (charakter nesnází je bezpředmětný), je povinností pořadatele poskytnout zákazníkovi neprodleně pomoc. Případná ujednání ve smlouvě vylučující právo zákazníka na tuto povinnost jsou právně bezpředmětná.

Co se týče reklamace vad zájezdu, obecně platí, že zákazník musí svá práva uplatňovat bez zbytečného odkladu (neprodleně, bezodkladně). Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady (vedle práva na nápravu). Je nutné upozornit, že nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu, může pořadatel u soudu tuto skutečnost namítnout a soud pak zákazníkovi právo na slevu nepřizná (jedná se o jakousi „kvazipromlčecí lhůtu“ nároku zákazník na slevu).

Imrich Bodor, advokátní koncipient

Rabas, advokáti s.r.o.