V aktuálním příspěvku bychom se chtěli věnovat „návratu“ zákonného předkupního práva do právního řádu ČR a dopadu této změny na prodej garážových stání (často spojených s prodejem bytů).

Dnem 1.1.2018 novela občanského zákoníku opětovně zavedla do právního řádu ČR tzv. zákonné předkupní právo spoluvlastníků. V důsledku této novely platí, že převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké (toto platí i pro bezúplatné převody, přičemž v takovémto případě mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za cenu obvyklou). V souvislosti s uvedenou je nezbytné poukázat na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 30.8.2018, sp.zn. III. ÚS 2430/18, ve kterém se Ústavní soud zabýval prodejem spoluvlastnického podílu na společné garáži, s nímž bylo spojeno garážové stání na konkrétním místě. Smlouva o převodu spoluvlastnického podílu na společné garáži, s nímž bylo spojeno garážové stání na konkrétním místě, byla součástí smlouvy, kterou se převádělo vlastnictví k bytové jednotce (jednalo se teda o častou životní situaci). V předmětném rozhodnutí Ústavní soud dospěl k názoru, že prodávající porušil svoji zákonnou povinnost, kdy před prodejem svého spoluvlastnického podílu na společné garáži, s nímž bylo spojeno garážové stání na konkrétním místě, nenabídl tento svůj podíl dalším dvaceti osmi spoluvlastníkům společné garáže. Ústavní soud tak přisvědčil názoru soudů nižších instancí, které rozhodly, že žaloba dalšího spoluvlastníka společné garáže, kterou se domáhal (z důvodu porušení zákonného předkupního práva) koupě spoluvlastnického podílu prodávajícího na společné garáži, je oprávněná. Konečným důsledkem uvedeného rozhodnutí je to, že kupující, který původně kupoval bytovou jednotku spolu s garážovým stáním, o předmětné garážové stání přišel (může se však domáhat finanční kompenzace za garážové stání po prodávajícím). Je nutno dodat, že předmětné rozhodnutí vychází z právní úpravy dle starého občanského zákoníku, nicméně závěry přijaté Ústavním soudem by s ohledem na návrat zákonného předkupního práva do právního řádu dnem 1.1.2018 měly být použitelné i pro nový občanský zákoník.

 

Imrich Bodor, advokátní koncipient

Rabas, advokáti s.r.o.

hwww.rabas-advokati.cz