Darování nemovitosti je častým způsobem, jak vyřešit majetkoprávní vztahy, zejména mezi příbuznými.
K darování nemovitosti je potřeba písemné darovací smlouvy s úředně ověřenými podpisy dárce a obdarovaného. Obsahem smlouvy musí být mj. správná specifikace darované nemovitosti údaji dle katastru nemovitostí a závazek dárce bezplatně převést nemovitost obdarovanému a závazek obdarovaného ji přijmout.
Návrh na vklad vlastnictví k nemovitosti se podává příslušnému katastrálnímu úřadu (v jehož obvodu se nemovitost nachází) na předepsaném formuláři podepsaném dárcem a obdarovaným. Správní poplatek za vklad je ve výši 1.000,- Kč. Vlastnictví k nemovitosti nabývá obdarovaný vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí na základě rozhodnutí katastrálního úřadu.
Pokud má dárce zájem v darované nemovitosti nadále žít, je vhodné to právně ošetřit mezi dárcem a obdarovaným sjednáním doživotního bezplatného věcného břemene (služebnosti) užívání nemovitosti, které může být sjednáno již jako součást darovací smlouvy. Věcné břemeno se taktéž zaeviduje do katastru nemovitostí a bude ve prospěch dárce váznout na nemovitosti, i pokud by obdarovaný vlastnictví k nemovitosti v budoucnu převedl na jinou osobu.
Klienti se ptají, zda je možno žádat vrácení daru. Občanský zákoník umožňuje odvolání daru dárcem pro nouzi v případě, že se dárce po darování dostane do takové nouze, že nemá ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je podle zákona povinen (typicky dítě). Dárce pak může dar odvolat a požadovat po obdarovaném, aby mu dar vydal zpět nebo zaplatil jeho obvyklou cenu, nanejvýš ale v rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k výživě. Obdarovaný se může této povinnosti zprostit poskytováním toho, co je k této výživě potřeba.
Dárce může také odvolat dar pro nevděk a odstoupit od darovací smlouvy do 1 roku od dne, kdy obdarovaný dárci nebo jeho osobě blízké ublížil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy. Dárce má právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

Pavlína Raszková, advokátka