V rámci naší advokátní praxe jsou poměrně časté otázky týkající se možnosti zvýšení soudem přiznaného výživného. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ve svém § 923 odst. 1 stanoví, že změní-li se poměry, může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti.

Zákon tak možnost zvýšení výživného spojuje se změnou poměrů, přičemž je myšlena změna poměrů, které panovaly v době poslední úpravy výživného. Je zároveň jedno, zda změna poměrů nastane na straně nezletilého dítěte nebo na straně povinného rodiče nebo na straně nezletilého dítěte a současně i na straně povinného rodiče – podstatné je, že ke změně došlo.

Soudní praxe téměř vždy považuje za změnu poměrů zakládající právo na zvýšení výživného nástup nezletilého dítěte do povinné školní docházky a nástup do prvního ročníku střední školy. Dost často soudy považují za změnu poměrů zakládající právo na zvýšení výživného i nástup nezletilého dítěte do mateřské školky. Soudy rovněž přihlíží k mimoškolním zájmovým aktivitám nezletilého (kroužky, sportovní aktivity, atp.), kdy na těchto výdajích mají povinnost podílet se oba rodiče.

Zdravotní stav dítěte, resp. zvýšení nákladů na léčbu případných chronických nemocí, může být rovněž kvalifikovaným důvodem pro zvýšení výživného soudem.

Podstatnou změnou, ke které soudy přihlíží, je rovněž i změna majetkových poměrů a příjmů povinného rodiče. Zvýšení životní úrovně povinného rodiče (zejména vyšší příjmy než dříve) může být důvodem pro zvýšení výživného. Taktéž v případě snížení životní úrovně rodiče (např. v důsledku dlouhodobé pracovní neschopnosti a omezení výdělečných možností) je možné, aby tento rodič požádal o snížení výživného.

Lze uzavřít, že v případě, že má rodič dítěte za to, že jsou zde důvody pro změnu výše výživného, měl by podat k soudu příslušnému podle místa bydliště dítěte návrh na změnu výživného a v něm uvést, v čem spatřuje změnu poměrů, které mají dopad na výši výživného. Soud si pak již otázku změny výživného posoudí dle své úvahy.

Imrich Bodor, advokátní koncipient

Rabas, advokáti s.r.o.