V našem příspěvku bychom si dovolili upozornit na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. 22 Cdo 192/2017, kterým se Nejvyšší soud vyjádřil k § 1130 zákona č. 89/2012 Sb. (nový) občanský zákoník v platném znění, které chrání spoluvlastníka před těžkou újmou. Předmětné ustanovení poskytuje soudní ochranu přehlasovanému nebo opomenutému menšinovému spoluvlastníku před rozhodnutím většinového spoluvlastníka zpravidla tehdy, jde-li o rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci (o záležitost mimořádné správy).

Nejvyšší soud ve svém dále odkazovaném rozhodnutí konstatoval, že nelze vyloučit, že v závislosti na konkrétních okolnostech případu, zejména tam, kdy stav hrozící těžké újmy bude zcela zřejmý, bude možné soudní ochranu poskytnout výjimečně i tehdy, půjde-li o rozhodnutí v záležitosti běžné správy (a tedy ne jen v případech kdy se jedná o významné záležitosti týkající se společné věci.

Odkaz na předmětný rozsudek:

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/EA763C8DAAADDDCFC1258211002B8EE2?openDocument&Highlight=0,

Imrich Bodor, advokátní koncipient

Rabas, advokáti s.r.o.